Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29796
Title: Cơ sở trách nhiệm kỷ luật của công chức trong hoạt động quản lý Nhà nước
Authors: Ngô Hải Phan
Keywords: Công chức
Quản lý nhà nước
Luật công chức
Trách nhiệm kỷ luật
Abstract: Tư tưởng đặt nền móng cho việc cải cách nền hành chính quốc gia và cái cách hệ thống tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề đề cải cách nền hành chính quốc gia được xác định là trọng tâm của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, và để thực hiện tốt được vấn đề này thì một trong những việc cần phải làm là " Định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, thẩm quyền và kỷ luật công chức hành chính"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr.17-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 4(108)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_COSOTRACHNHIEM_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.