Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29815
Title: Ý kiến về Lời nói đầu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Trên cơ sở khoa học pháp lý và khoa học Luật Hiến pháp xem xét Lời nói đầu của bản Dự thảo Hiến pháp có một số điểm đáng lưu ý; trên cơ sở những điều thiết yếu đề nghị chỉnh sửa một số điểm cụ thể
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 3(299)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_YKIENVELOINOIDAUCUADUTHAO_TC_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 663,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.