Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29819
Title: Thẩm quyền đàm phán, ký kết, quyết định phê chuẩn, phê duyệt và gia nhập điều ước quốc tế trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Thẩm quyền
Điều ước quốc tế
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Thẩm quyền của Quốc hội ; Thẩm quyền của Chủ tịch nước ; Thẩm quyền của Chính phủ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 3(299)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_THAMQUYENDAMPHANKYKET_TC_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 744,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.