Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29834
Title: Một số ý kiến về vấn đề trưng cầu ý dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Nguyễn Văn Quảng
Keywords: Trưng cầu ý dân
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Một số nhận thức về vấn đề trưng cầu ý dân trong Hiến pháp năm 1992 -- Những quy định về trưng cầu ý dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 -- Những kiến nghị và đề xuất
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. , .pdf10-14
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 4(300)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_MOTSOYKIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 894,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.