Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29841
Title: Hiến pháp Hoa Kỳ và quyền sở hữu trí tuệ
Authors: Xuan-Thao Nguyen
Keywords: Quyền sở hữu trí tuệ
Hiến pháp
Hoa Kỳ
Abstract: Quốc hội và Tòa án tối cao Hoa Kỳ tiếp tục trung thành với tầm nhìn của các nhà lập hiến bằng việc xây dựng một hệ thống pháp luật mang tính khuyền khích cao đối với sáng chế và quyền tác giả. Độc quyền trao cho các nhà sáng chế và tác giả không tồn tại vĩnh viễn và xã hội được hưởng lợi từ các sáng chế và tác phẩm của họ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.70-74 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 4(300)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 70_HIENPHAPHOAKY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.