Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29844
Title: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp một số quốc gia
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Quyền con người
Quyền dân sự
Quyền công dân
Hiến pháp
Abstract: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp một số quốc gia: Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.10-15 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 5(301)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_QUYENCONNGUOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.