Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29855
Title: Bình luận và góp ý đối với các quy định về thu hồi đất, bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Thu hồi đất
Bồi thường đất
Tái định cư
Luật đất đai
Abstract: Những thành công và những khía cạnh chưa thành công đối với Các quy định về thu hồi đất của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (từ Điều 59-Điều 71) -- Các quy định bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (từ điều 72-điều 84)
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.70-76 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 5(301)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 70_BINHLUANVAGOPY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.