Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29859
Title: Lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội - bước đầu tiên thực hiện quyền sáng kiến pháp luật
Authors: Hoàng Văn Tú
Keywords: Xây dựng pháp luật
Quyền sáng kiến pháp luật
Quốc hội
Abstract: Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam, tăng cường sự hợp tác, giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.19-21 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 6(302)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_LAPCHUONGTRINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 795,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.