Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29869
Title: Các phương thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Dự thảo Hiến pháp
Lấy ý kiến
Abstract: Thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân vào quá trình sửa đổi Hiến pháp là yêu cầu khách quan và tư tưởng xuyên suốt đối với hoạt động lập hiến ở Việt Nam. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc họi thảo luận sư bộ và được đưa ra toàn dân thảo luận, đóng góp ý kiến. Về quy trình sửa đổi Hiến pháp, Dự thảo đưa ra phương án: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và quyết định việc đưa bản Hiến pháp đó ra biểu quyết toàn dân theo thủ tục trưng cầu ý dân. Đây là phương án nếu được thông qua sẽ áp dụng cho những lần sửa đổi Hiến pháp tiếp theo trong tương lai ở Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.3-12 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 7(303)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_CACPHUONGTHUCLAYYKIEN_TC_SO7_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.