Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29893
Title: Vị trí, vai trò của Thủ tướng Chính phủ trong quan hệ với chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Thủ tướng Chính phủ
Chính quyền địa phương
Abstract: Vai trò của Thủ tướng Chính phủ đối với chính quyền địa phương là một vấn đề hiến định, nằm trong mối quan hệ giữa trung ương và địa phương . Bài viết phân tích thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về mối quan hệ của Thủ tướng chính phủ đối với chính quyền địa phương, những bất cập và hạn chế trong các quy định này, nhận diện những nguyên nhân chủ yếu. Từ đưa ra kiến nghị sửa đổi các quy định của Hiến pháp hiện hành liên quan đến vai trò của Thủ tướng chính phủ đối với chính quyền địa phương.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.10-20 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 9(305)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_VITRIVAITROCUATHUTUONG_TC_SO9_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.