Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29898
Title: Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan đến hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người
Authors: Lê Xuân Lục
Keywords: Luật hình sự
Hành vi mua bán

Bộ phận cơ thể người
Abstract: Bài viết phân tích, lập luận về sự cần thiết bổ sung vào Bộ luật hình sự hiện hành một điều luật quy định về tội mua bán mô, bộ phận cơ thể người nhằm đảm bảo việc xử lý hình sự đối với các hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người được khách quan và chính xác, đúng bản chất cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm xã hội của hành vi này, đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xử lý hình sự
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.50-56 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 9(305)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_SUCANTHIETCUAVIECSUADOI_TC_SO9_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.