Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29935
Title: Căn cứ qui định thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án
Authors: Nguyễn Văn Huyên
Keywords: Xét xử sơ thẩm
Tòa án
Luật hình sự
Thẩm quyền xét xử
Tố tụng hình sự
Thẩm pháp
Abstract: Căn cứ vào tính nghiêm trọng, phức tạp của tội phạm -- Căn cứ vào cách tổ chức hệ thống cơ quan Nhà nước nói chung, các cơ quan tư pháp nói riêng, vào thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng -- Căn cứ vào trình độ chuyên môn cảu thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nói riêng và người tiến hành tố tụng nói chung -- Căn cứ vào mối liên hệ giữa thẩm quyền xét xử với các chế định khác của tố tụng hình sự -- Căn cứ vào hiệu quả kinh tế của hoạt động xét xử và các hoạt động tố tụng khác -- Căn cứ vào sự bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói chung và những người tham gia tố tụng nói riêng -- Căn cứ vào tình hình tội phạm, yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong những giai đoạn nhất định
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 26-34, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 5(109)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_CANCUQUYDINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.