Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30057
Title: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 12(248)
Keywords: Tạp chí
Nhà nước
Pháp luật
Abstract: Toàn văn Tạp chí
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 1-88, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO 12_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.