Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30074
Title: Về phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Luật lao động
Kinh tế thị trường
Phương pháp điều chỉnh
Tổ chức công đoàn
Abstract: Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong chế độ cũ: Thứ nhất là sự hiện diện phổ biến của phương pháp mệnh lệnh, phương pháp đặc thù của ngành Luật hành chính; Thứ hai là sự tham gia của tổ chức công đoàn vào sự điều chỉnh những quan hệ lao động trong phạm vi đối tượng của luật lao động hầu như chỉ mang tính hình thức -- Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong cơ chế thị trường: Thứ nhất là sự sử dụng phổ biến phương pháp thỏa thuận; Sự sử dụng hợp lý phương pháp mệnh lệnh; Thứ ba sự tham gia của công đoàn vào việc điều chỉnh những quan hệ lao động-Phương pháp đặc thù của ngành luật lao động
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 18-28, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 7(111)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_VEPHUONGPHAPDIEUCHINH_TC_SO7_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.