Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30111
Title: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất.
Authors: Thanh Tú
Keywords: Quyền sử dụng đất
Tòa án nhân dân
Tranh chấp quyền sử dụng đất
Luật đất đai
Abstract: Khi giải quyết về tranh chấp quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy Ban nhân dân và cơ quan địa chính để giải quyết theo đúng các quy định của Luật đất đai, của Bộ Luật dân sự và các quy định khác của pháp luật
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 62-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 8(112)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_THAMQUYENGIAIQUYETTRANHCHAP_TC_SO8_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 516,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.