Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30118
Title: Vua Lê Thánh Tông và pháp luật
Authors: Bùi Xuân Đính
Keywords: Tư tưởng Lê Thánh Tông
Pháp luật phong kiến
Cai trị đất nước
Quản lý xã hội
Quy định pháp luật
Abstract: Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, giai đoạn trị vì của vua Lê Thánh Tông (Từ tháng 7 năm 1460 đến tháng 3 năm 1497) được coi là “cực thịnh” với bờ cõi được mở rộng, xã hội bình yên, bên ngoài nể phục. Có rất nhiều công trình nghiên cứu về ông đặc biệt là về tư tưởng pháp luật của Lê Thánh Tông: Ý chí nhất quán dùng pháp luật để cai trị đất nước và quản lý xã hội – Chú trọng xây dựng đội ngũ quan lại trông coi pháp luật và ban hành các quy định về xét kiện – Chống tham nhũng, hối lộ và móc ngoặc, mối quan tâm lớn của Lê Thánh Tông – Chú trọng đến tính thực thi có hiệu quả của pháp luật
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 43-50, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 9(113)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_VUALETHANHTONG_TC_SO9_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 890,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.