Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30130
Title: Một số vấn đề về hiện đại hóa nền hành chính ở một số nước trên thế giới.
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Luật hành chính
Quản lý mới
Hiện đại hóa nền hành chính
Abstract: Nội dung hiện đại hóa nền hành chính ở các nước – Thực trạng hiện đại hóa nền hành chính ở một số quốc gia – Vấn đề “Quản lý mới” – Thực tiễn áp dụng lý thuyết quản lý mới
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 53-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 9(113)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_MOTSOVANDEVEHIENDAIHOA_TC_SO9_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 690,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.