Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30174
Title: Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng chuyển giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Luật hợp đồng
Abstract: Khái niệm công nghệ và chuyển giao công nghệ -- Hình thức và bản chất pháp lý của hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển giao công nghệ
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 9-15, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 10(114)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_MOTSOVANDE_TC_SO 10_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.