Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30247
Title: Hoàn thiện các quy định về khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân
Authors: Lê Việt Sơn
Keywords: Khiếu kiện
Danh sách cử tri
Đại biểu quốc hội
Abstract: Electronic Resources
Bài viết phân tích, bình luận những quy định của pháp luật tố tụng hành chính về khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân, đồng thời chỉ ra một số điểm tồn tại, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như thực tiễn hiện quy định này, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện
Publisher: Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.10-14 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 12 (320)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_HOANTHIENCACQUYDINH_TC_SO12_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 719,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.