Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30251
Title: Một số bất cập trong việc áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Mạnh Thắng
Keywords: Tập quán thương mại
Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Bài viết nhận diện và phân tích những bất cập liên quan tới việc áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam, đồng thời chỉ ra nguyên nhân những bất cập này
Publisher: Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.42-49 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 12 (320)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42_MOTSOBATCAP_TC_SO12_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 920,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.