Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30278
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Authors: Hà Quang Ngọc
Authors: Hà Quang Ngọc
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chính quyền địa phương
Kinh tế thị trường
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần phải nắm chăc các quan điểm, nguyên tắc sau: Quản điểm chỉ đạo của Đảng và của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương; Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa phương phải đạt tới sự xác định rõ ràng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu hành chính trong quản lý điều hành; Các cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương vừa nâng cao tính năng động của chính quyền địa phương nhưng đồng thời lại phải bảo đảm sự quản lý thống nhất, thông suốt của nền hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương phải thực hiện kiên quyết, đồng bộ, gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương. Căn cứ vào quan điểm, nguyên tắc nêu trên, phân tích rút ra những kinh nghiệm trong và ngoài nước và thực trạng cải cách chính quyền địa phương trong thời gian qua, trong bối cảnh hiện nay, phương hướng tổ chức và hoạt động bộ máy chính quyền dịa phương cấp tỉnh huyện sẽ bao gồm các nội dung về: quy mô của các đơn vị hành chính địa phương, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chính sách tuyên truyền rộng rãi hơn nữa.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 17 - 23,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 1(225)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_DOIMOITOCHUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.