Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30300
Title: Khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt nhìn tự hệ thống pháp luật Anh - Mỹ
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp luật Anh
Pháp luật Mỹ
Hình phạt
Abstract: Khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt trong hệ thống pháp luật nước anh và hệ thống pháp luật nước Mỹ. Phân tích một cách tổng thế các quan điểm trên của các nhà luật học nước anh cũng như Mỹ về khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt, chúng ta thấy hình phạt quả là hiện tượng phức tạp có trong nội hàm phong phú vì vậy dẫn đến các cách hiểu khác nhau. Từ những cách hiểu khác nhau đó về khái niệm hình phạt và mục đích hình phạt, chúng ta có thể nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về hình phạt nói chung, khái niệm hình phạt và mục đích của hình phát nói riêng, tiếp thu những gì có thể được nhằm hoàn thiện các quy định của BLHS năm 1999 của nước ta về khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 74 - 80,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 2(226)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74_KHAINIEMHINHPHAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.