Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30309
Title: Bàn về thuật ngữ: "Quản lý hành chính nhà nước"
Authors: Nguyễn Cửu Việt
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quanrl ý hành chính nhà nước
Abstract: Tìm hiểu lịch sử về thuật ngữ "Quản lý hành chính nhà nước" qua các cuốn giáo trình về luật hành chính Việt Nam qua các năm. Nhận xét và bàn luận: "Hành chính" và "Quản lý" về cơ bản là đồng nghĩa; "Quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và "Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp". "Quản lý hành chính" và "Quản lý hành chính nhà nước". Sự lặp lại chữ, thừa chữ trong thuật ngữ. Các hiến pháp và pháp luật hiện hành, nhất là các văn bản về tổ chức nhà nước, chưa tìm thấy ở đâu sử dụng thuật ngữ này. Sự không nhất quán trong giải thích nội dung thuật ngữ đang bàn. Quan hệ các khái niệm "Hoạt động hành chính nhà nước" và "Hoạt động hành pháp", 'Hệ thống hành pháp", "Hệ thống hành chính" và "Hệ thống quản lý hành chính". Không lý giải chứng minh về tính khoa học của thuật ngữ mới so với các thuật ngữ truyền thống chỉ cùng một khái niệm". Cảnh báo về hiện tượng du nhập và giao thoa thuật ngữ.'
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 30 - 38,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 3(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_BANVETHUATNGU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.