Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30316
Title: Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất cần được hoàn thiện theo hướng nào?
Authors: Hoàng Thị Giang
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật thuế
Quyền sử dụng đất
Abstract: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuế chuyển nhượng tài sản là cần thiết, song phải căn cứ vào thực tiễn Việt Nam, khảo sát, đánh giá, phân tích kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng và áp dụng luật thuế chuyển nhượng tài sản. Trên cơ sở đó sẽ có những bước đi, thời điểm thích hợp để xây dựng và áp dụng luật thuế chuyển nhượng tài sản một mặt để kiểm soát, quản lý các hoạt động chuyển nhượng tài sản, mặt khác sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 67 - 69,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 3(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_LUATHUECHUYENQUYEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 996,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.