Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30327
Title: Một số giải pháp trước mắt nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Authors: Trần Đăng Vinh
Authors: Trần Đăng Vinh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chống tham nhũng
Abstract: Phân tích thực trạng tham nhũng. Nêu các văn bản của Đảng và Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng và thực trạng của công tác phòng, chống tham nhũng. Đề ra một số giải pháp trước mắt nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 41 - 48,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 4(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_MOTSOGIAIPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.