Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30330
Title: Quy chế Rôm 1998 về Tòa án hình sự quốc tế và vai trò của nó đối với sự phát triển của khoa học Luật hình sự
Authors: Lê Văn Cảm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quy chế Rôm
Tòa án hình sự quốc tế
Luật hình sự
Abstract: Phân tích những vấn đề tương ứng với các chế định truyền thống của luật hình sự như sau: Về đạo luật hình sự; Về các nguyên tắc của luật hình sự; Về tội phạm; Về các căn cứ loại trừ trách nhiệm hình sự và về hình phạt và quyết định hình phạt
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 64 - 70,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 4(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64_QUYCHEROM1998_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.