Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30337
Title: Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền lực nhà nước
Lập pháp
Hành pháp
Tư pháp
Abstract: Quyền lực nhà nước là thống nhất. Sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước. Sự phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 3 - 8,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 5(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NGUYENTACQUYENLUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.