Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30340
Title: Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự
Authors: Chu Thị Trang Vân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp luật hình sự
Phân công quyền lực
Abstract: Sự phân công quyền lực tư pháp. Trình bày cơ quan điều tra và việc áp dụng pháp luật hình sự. Phân tích cơ quan công tố (Viện kiểm sát) và việc áp dụng pháp luật hình sự
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 28 - 35,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 5(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_SUPHANCONGQUYENLUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.