Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30351
Title: Mong đợi về một Quốc hội đổi mới
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quốc hội
Abstract: Danh có chính, ngôn mới thuận: Bầu cử làm cho chính quyền hợp pháp. Từ ủy nhiệm quyền dân nghĩ về vai trò nghị viện. Từ đại biểu chuyên trách tới nghị sỹ chuyên nghiệp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 3 - 5,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 6(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MONGDOIVE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.