Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30367
Title: Dự Thảo luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bảo đảm công bằng, bình đẳng, khuyến khích phát triển và tính khả thi
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Dự thảo luật
Luật thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Công bằng
Abstract: Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bảo đảm công bằng, bình đẳng và khuyến khích phát triển. Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bảo đảm tính khả thi
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr.18-20 ,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 7(231)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_DUTHAOLUATTHUE_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 913,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.