Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30384
Title: Về nguyên tắc áp dụng pháp luật để giải quyết vụ tranh chấp theo pháp lệnh trọng tài thương mại
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Trọng tài thương mại
Pháp lệnh
Giải quyết tranh chấp
Abstract: Việc áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp mang tính chất dân sự nói chung và các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại nói riêng là vấn đề đặt ra không chỉ đối với trọng tài mà còn đối với cả tòa án. Song vấn đề đặt ra là áp dụng pháp luật ở đây là áp dụng các quy định pháp luật cụ thể nào? Do vậy, để đưa ra quyết định về việc đối với một trường hợp cụ thể nên áp dụng pháp luật.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 19-22,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 8(232)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_VENGUYENTACAPDUNG_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.