Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30387
Title: Hình phạt tước một số quyền công dân trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Trịnh Quốc Toản
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền công dân
Luật hình sự
Việt Nam
Abstract: Vài nét về sự phát triển của hình phạt. Vai trò, nội dung, điều kiện của hình phạt tước một số quyền công dân. Nghiên cứu so sánh với luật Hình sự một số nước. Tình hình áp dụng hình phạt tịch thu tài sản của tòa án nhân dân ở một số địa phương. Nhận xét và kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 36-47,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 8(232)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_HINHPHAT_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.