Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30389
Title: Hợp tác an ninh đa phương ASEAN và các quốc gia châu Á- Thái Bình Dương tại diễn đàn khu vực ASEAN (ASEAN Regional Forum-ARF)
Authors: Lê Mai Anh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hợp tác an ninh đa phương
ASEAN
Abstract: Tiền đề vật chất cho hợp tác an ninh đa phương phương giữa ASEAN và các quốc gia châu Á- Thái Bình Dương tại ARF. Tiền đề chính trị- Pháp lý của hợp tác đa phương giữa ASEAN và các quốc gia châu Á- Thái Bình Dương tại ARF. Hợp tác an ninh đa phương giữa ASEAN và các quốc gia khu vực châu Á- Thái Bình Dương tại diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 63-68,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 8(232)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63_HOPTACANNINH_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.