Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30396
Title: Vài suy nghĩ về việc tổng kết thực tiễn xét xử, hường dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của tòa án nhân dân tối cao
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tòa án
Tòa án nhân dân tối cao
Abstract: Sự cần thiết của việc tổng kết thực tiễn xét xử để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao. Việc tổng kết thực tiễn xét xử để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của tòa án nhân dân tối cao.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 11-14,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 9(233)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_VAISUYNGHI_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.