Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30397
Title: Tổ chức và hoạt động của Bộ tư pháp Mỹ và Australia và khả năng ứng dụng vào tiến trình cải tổ Bộ tư pháp Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Bộ tư pháp
Mỹ
Astralia
Bộ tư pháp Việt Nam
Abstract: Trình bày về tổ chức và hoạt động của bộ tư pháp mỹ và Australia. Những điểm tương đồng và khác biệt điển hình trong tổ chức và hoạt động của bộ tư pháp mỹ và bộ tổng chưởng Lý của Astralia. Thấy gì từ kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của bộ tư pháp Mỹ và bộ tổng chưởng Lý của Australia trong tiến trình cải tổ bộ tư pháp Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 15-22,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 9(233)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_TOCHUCVAHOATDONG_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.