Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30402
Title: Về hợp đồng chuyển giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Luật dân sự
Abstract: Phê duyệt và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Chất lượng và bảo hành – Bảo đảm công nghệ được chuyển giao không bị quyền của người thứ ba hạn chế và các biện pháp chống lại hành vi vi phạm của người thứ ba – Thời hạn cảu hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Giá cả và thanh toán – Góp công nghệ mới làm vốn thành lập công ty tại Việt Nam – Các điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Kết luận
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 36-44, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 1(117)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_VEHOPDONGCHUYENGIAO_TC_SO1_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.