Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30404
Title: Thời kỳ hôn nhân trong việc xác định cha, mẹ, con theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật hôn nhân
Abstract: Có thể khẳng định việc qui định nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, con thể hiện sự phát triển và hoàn thiện của pháp luật HN và GĐ. Một trong những căn cứ để xác định diện con chung của vợ chồng theo nguyên tắc suy đoán pháp lý là thời kỳ hôn nhân
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 57-60,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 9(233)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_THOIKYHONNHAN_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 988,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.