Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30411
Title: Các quan điểm về nguồn gốc nhà nước
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Lý luận nhà nước và pháp luật
Abstract: Quan điểm Plato và Aristole- nguồn gốc tự nhiên của nhà nước. Quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jacques- Rousseau- nhà nước là sản phẩm của khể ước xã hội. Quan điểm của học thuyết bạo lực. Quan điểm của học thuyết Mác- Lenin về nguồn gốc nhà nước. Các quan điểm duy tâm tôn giáo về nguồn gốc nhà nước. Về nguồn gốc của nhà nước phương đông cổ đại
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 12-16,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 10(234)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_CACQUANDIEM_TC_THANG10_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 496,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.