Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30414
Title: Yêu cầu đối với việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Việt Phương
Authors: Vũ Việt Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chống tham nhũng
Abstract: Electronic Resources
Trình bày yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể đối với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện bộ máy phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 22-26,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 10(234)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22_YEUCAUDOIVOI_TC_THANG10_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 496,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.