Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30451
Title: Vấn đề định nghĩa khái niệm tội phạm học và nhu cầu nâng cao trình độ lý luận tội phạm học ở nước ta
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tội phạm học
Abstract: Đề cập đến khái niệm then chốt nhất là khái niệm tội phạm học và cũng bàn luận xoay quanh vấn đề định nghĩa khái niệm này và làm rõ một số khái niệm công cụ có liên quan
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 69-73,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 12(236)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69_VANDEDINHNGHIA_TC_THANG12_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.