Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30466
Title: Lợi thế của cơ chế ba bên của tổ chức lao động quốc tế: hợp tác để phát triển trong sự hài hòa, ổn định và bền vững
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Lao động quốc tế
Luật lao động
Abstract: Ở tầm vĩ mô: cơ chế ba bên góp phần hoạch định chính sách, chế định pháp luật về lao động - xã hội được đúng đắn có tính khả thi cao. Ở tầm vi mô: cơ chế ba bên góp phần điều hòa lợi ích, làm lành
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 67-78,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 1(237)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_LOITHECUACOCHE_TC_SO1_6_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.