Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30470
Title: Quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước
Authors: Vũ Anh Tuấn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền lực nhân dân
Quyền lực nhà nước
Abstract: Trước hết, nhân dân theo quan niệm thông thường, là toàn thể cư dân của một nước nhưng đây lại là khái niệm có tính lịch sử vì nó chỉ đúng trong điều kiện của xã hội chưa có giai cấp. Sự chuyển giao quyền lực từ nhân dân sang nhà nước là một tất yếu, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử. Làm như thế nào để QLNN thật sự thuộc về nhân dân vì thế mà trở thành khát vọng và mục tiêu tranh đấu của con người từ bao đời nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 3-5,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 2(238)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_QUYENLUCNHANDAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.