Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30471
Title: Nên chọn đơn vị bầu cử đại biểu hay đơn vị bầu cử một đại diện
Authors: Vũ Văn Nhiêm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Bầu cử đại biểu
Abstract: Trình bày đơn vị bầu cử trong hệ thống pháp luật bầu cử ở một số nước trên thế giới. Phân tích đơn vị bầu cử trong pháp luật bầu cử ở Việt Nam và phương hướng đổi mới.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 6-15,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 2(238)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_NENCHONDONVIBAUCU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.