Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30479
Title: Vấn đề quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia trong pháp luật và thực tiễn của Việt Nam
Authors: Đoàn Năng
Keywords: Pháp luật quốc tế
Pháp luật Việt Nam
Quy định pháp luật
Điều ước quốc tế
Quan hệ pháp luật
Abstract: Vấn đề quan hệ giữa pháp luật quốc tế nói chung, giữa điều ước quốc tế nói riêng với pháp luật quốc gia không chỉ được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu mà còn được các quốc gia này quan tâm xử lý bằng chính các quy định cụ thể của pháp luật quốc gia. Trong phạm vi bài này tập trung phân tích các quy định của pháp luật và thực tiễn của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề quan hệ giữa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia với pháp luật quốc gia của Việt Nam: Trong các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam – Trong thực tiễn ký kết hoặc thực hiện điều ước quốc tế: Trong quá trình đàm phán, ký kết, phê bình, quyết định tham gia điều ước quốc tế; Trong việc thực hiện điều ước quốc tế
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 23-34, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 2(118)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_VANDDEQUANHEGIUAPHAPLUAT_TC_SO2_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.