Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30480
Title: Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể
Authors: Đỗ Năng Khánh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Thỏa ước lao động tập thể
Luật lao động
Abstract: Thỏa ước lao động tập thể vừa mang tính thỏa thuận lại vừa mang tính quy phạm nên một trong những vấn đề quan trọng cần bàn đến là vấn đề hiệu lực của thỏa ước. Hiệu lực của thỏa ước bao gồm hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và vấn đề thỏa ước vô hiệu. Hiệu lực về thời gian của thỏa ước chính là vấn đề thời hạn của thỏa ước, thời điểm có hiệu lực của thỏa ước. Còn hiệu lực về không gian chính là phạm vi và đối tượng áp dụng thỏa ước, tính kế thừa của thỏa ước
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 63-67,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 2(238)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63_HIEULUCCUATHOAUOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.