Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30485
Title: Về sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước: nguyên nhân và giải pháp khắc phục
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật hành chính
Cơ quan nhà nước
Abstract: Về nguyên nhâ: nguyên nhân từ hệ thống tổ chức của Đảng và của Nhà nước; Nguyên nhân từ việc không xác định chi tiết rõ ràng về mối quan hệ giữa các cơ quan Đảng với cơ quan nhà nước; Sự yếu kém của một bộ phận cán bộ Đảng, công chức nhà nước; Thói quen bao biện, làm thay trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan đảng và sự phụ thuộc, không chủ động trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Đưa ra các giải pháp khắc phụ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 3-8,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 3(239)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VESUCHONGCHEO_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.