Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30514
Title: Đối tượng của các tội xâm phạm sở hữu
Authors: Nguyễn Ngọc Chí
Keywords: Tội xâm phạm sở hữu
Đối tượng của tội phạm
Tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ
Tội xâm phạm sở hữu riêng công dân
Abstract: Khi xem xét yếu tố khách thể của tội phạm không thể không đề cập đối tượng tác động của tội phạm. Bởi đối tượng của tội phạm là những bộ phận cấu thành nên quan hệ xã hội với tư cách là khách thể của tội phạm – Đối tượng của các tội xâm phạm sở hữu chủ yếu là tài sản, ở một số tội phạm còn có đối tượng là con người như Tội cướp tài sản, tội bắt cóc,.. – Các tội xâm phạm sở hữu được quy định ở hai chương: Chương IV - Các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa và Chương VI – Các tội xâm phạm sở hữu riêng công dân
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 50-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 2(118)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_DOITUONGCUACACTOI_TC_SO2_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.