Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30520
Title: Cơ chế ba bên: các lĩnh vực hợp tác hữu hiệu
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật lao động
Abstract: Electronic Resources
Xác định tiền lương, tiền công. Tạo lập việc làm, ngăn ngừa thất nghiệp. Nâng cao năng suất lao động. Phát triển nguồn nhân lực. Bảo đảm điều kiện việc làm. An sinh xã hội. Giải quyết tranh chấp lao động. Quản lý quốc gia về lao động
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 43-51,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 5(241)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_COCHEBABEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.