Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30523
Title: Bàn về phạm vi, điều kiện và thẩm quyền áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
Authors: Nguyễn Văn Quảng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Bộ luật tố tụng hình sự
Luật hình sự
Abstract: Electronic Resources
Mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự. Phạm vi, điều kiện và thẩm quyền áp dụng thủ tục rút gọn
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 62-67,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 5(241)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_BANVEPHAMVI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.