Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30542
Title: Quan niệm của C.Mác về xã hội công dân và một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng xã hội và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam
Authors: Trần Nguyên Việt
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Xã hội công dân
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Quan điểm của C.Mác về xã hội công dân (Xã hội dân sự) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả về mặt lý luận và phương pháp luận đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển xã hội dân sự ở nước ta. Trong điều kiện hiện nay, nhu cầu về xã hội dân sự rõ ràng mang tính tất yếu khách quan, vì vậy xác định rõ vai trò, chức năng của nhà nước trong xã hội dân sự và quan trọng là phải giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào lĩnh vực các quan hệ dân sự, quan hệ xã hội không thuộc phạm vi trách nhiệm đích thực của nhà nước
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 26-29,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 1(249)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_QUANNIEMCUACMAC_TC_SO1_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 973,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.